Logo DoubleSmart

ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ
Sme doubleSMART, s.r.o., Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava
IČO: 47 578 475 a vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie vás, nášho návštevníka („Dotknutá osoba“) a na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame.

Dôvody spracovania osobných údajov
Spracovávanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovávania by sme našim návštevníkom, klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov
Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracovávanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovávanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracovávame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím osobám
Nami spracovávané vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracovávané v krajinách Európskej únie. K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Nakladanie s osobnými údajmi
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
- svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: smart@doublesmart.sk.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

kontakt.

doubleSMART, s.r.o.

Kancelária
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Sídlo
Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava
IČO: 47 578 475 / DIČ: 2024011594
IČ DPH: SK2024011594

+421 903 424 043

smart@doublesmart.sk

© 2024. doubleSMART, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Design & development by eduardjanosik.com / OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV